homeD2 หลักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Principles of Journalism and Electronic Media)
person
D2 หลักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Principles of Journalism and Electronic Media)

ผู้สอน
ดร. อมรรัตน์ เรืองสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
D2 หลักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Principles of Journalism and Electronic Media)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5755

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ศึกษาความหมาย  แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อวารสารสนเทศ  ประวัติความเป็นมาของสื่อวารสารสนเทศประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ของสื่อวารสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้สื่อวารสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  วิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  คุณลักษณะ  บทบาทและอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)