เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

D2 หลักวารสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Principles of Journalism and Electronic Media)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 ศึกษาความหมาย  แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับสื่อวารสารสนเทศ  ประวัติความเป็นมาของสื่อวารสารสนเทศประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่ของสื่อวารสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้สื่อวารสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  วิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  คุณลักษณะ  บทบาทและอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น