home3204-2307 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ
personperson_add
3204-2307 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว ฉัตรทอง นกเชิิดชู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3204-2307 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5757

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูล การตกแต่งงานนำเสนอ ข้อมูลด้วยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอข้อมูลขององค์กร การใช้เทคนิคในการนำข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)