เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3204-2307 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูล การตกแต่งงานนำเสนอ ข้อมูลด้วยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอข้อมูลขององค์กร การใช้เทคนิคในการนำข้อมูล