30708314 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage Skill)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบ ตารางการตัดสินใจ การกาหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบข้อมูลนาเข้า การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลผลระบบ และการจัดทาเอกสารคู่มือระบบ