home30708314 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage Skill)
personperson_add
30708314 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage Skill)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708314 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage Skill)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5766

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบ ตารางการตัดสินใจ การกาหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบข้อมูลนาเข้า การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลผลระบบ และการจัดทาเอกสารคู่มือระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)