เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

2104-2412  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

( Programmable Controller )

3  หน่วยกิต   5  ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  2. เพื่อให้มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร
  3. เพื่อให้มีความสามารถในการติดตั้ง ทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  4. เพื่อให้มีความสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในปฏิบัติงาน จัดเก็บโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ให้เรียบร้อย

มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  2. เขียนและส่งงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์
  3. ติดตั้งและทดสอบการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  4. ใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้าง การทำงาน การติดตั้ง ทดสอบ การบำรุงรักษา การเขียน
โปรแกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์