home2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
personperson_add
2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ผู้สอน
ปิยะ รามัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5768

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

2104-2412  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

( Programmable Controller )

3  หน่วยกิต   5  ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  2. เพื่อให้มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร
  3. เพื่อให้มีความสามารถในการติดตั้ง ทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  4. เพื่อให้มีความสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในปฏิบัติงาน จัดเก็บโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ให้เรียบร้อย

มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  2. เขียนและส่งงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์
  3. ติดตั้งและทดสอบการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  4. ใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้าง การทำงาน การติดตั้ง ทดสอบ การบำรุงรักษา การเขียน
โปรแกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)