63-3 4943506-55 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาคปกติ]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
63-3 4943506-55 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาคปกติ]

Class ID
57687

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คำอธิบายวิชา

60-1 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

4943506 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration) 2(2-0-4) เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ ตามหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ 


แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข ระบบสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข กลยุทธ์การบริหาร การควบคุมกำกับ การนิเทศงานและประเมินผล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)