home3105-2104 หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม
personperson_add
3105-2104 หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม

ผู้สอน
ปิยะ รามัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3105-2104 หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5771

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

3105-2104  หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม

(  Industrial Robots  )

3  หน่วยกิต  4  ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ ในระบบงานอุตสาหกรรม
  2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม
  3. เพื่อให้สามารถออกแบบและทดสอบหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม
  4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

  1. ออกแบบหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม
  2. ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
  3. ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทำงาน โครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์ ควบคุมกระบวนการป้อนกลับ การทำงานของเครื่องควบคุมกลไกร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการควบคุม Servo Amplifier


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)