64-1 4954901-60 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ [ภาค ปกติ]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
64-1 4954901-60 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ [ภาค ปกติ]

Class ID
57777

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)