30705207:ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สำหรับนักนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างระบบสังคม ประเด็นและปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง กฏหมาย สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา  เพื่อเป็นแนวทาง ในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์