การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้น ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6  ระดับชั้น ม.3