homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
personperson_add
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5789

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

กระบวนการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ วงจรของการพัฒนาระบบงาน การบริหารโครงการพัฒนา
ระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การพิจารณากำหนดความต้องการสารสนเทศ การออกแบบข้อมูลนำเข้า และผลลัพธ์ของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดเชิงตรรกะ การใช้เครื

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)