homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
person
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5789

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

กระบวนการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ วงจรของการพัฒนาระบบงาน การบริหารโครงการพัฒนา
ระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การพิจารณากำหนดความต้องการสารสนเทศ การออกแบบข้อมูลนำเข้า และผลลัพธ์ของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดเชิงตรรกะ การใช้เครื

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)