เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708307 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML จากโปรแกรมประยุกต์ การสร้างเว็บเพจเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นกับเว็บเพจด้วยภาษา ASP หรือ PHP หรือ JSP หรือภาษาโปรแกรมอื่นที่เป็นที่นิยมและทันสมัย การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานด้วยภาษา JAVA

เรียน วันเสาร์ 19.30 - 21.30 น.

เข้า lab ปฏิบัติ  20.30 - 22.30  น. วันอาทิตย์