homeม.3/3 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 23102 ปี 2-2555
person
ม.3/3 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 23102 ปี 2-2555

ผู้สอน
นาย จำเนียร มินทะขัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3/3 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 23102 ปี 2-2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5791

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ข้อควรปฏิบัติ

1. ใช้สำหรับสั่งงาน ส่งงาน เฉพาะห้อง  ม.3/3  ปีการศึกษา 1/2555 เท่านั้น 

2. นักเรียนควรตรวจสอบดูข้อกำหนด ระยะเวลาของการส่งงานให้ดี เมืีอครบกำหนดเวลาแล้วนักเรียนไม่สามารถส่งชิ้นงานได้

3. ในภาคเรียนนี้จะให้นักเรียนส่งชิ้นงานได้ 3 ชิ้นงาน ( 1 เดือน / 1  ชิ้นงาน )


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)