ม.3/2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 23102 ปี 2-2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อควรปฏิบัติ

1. ใช้สำหรับสั่งงาน ส่งงาน เฉพาะห้อง  ม.3/2  ปีการศึกษา 2/2555 เท่านั้น 

2. นักเรียนควรตรวจสอบดูข้อกำหนด ระยะเวลาของการส่งงานให้ดี เมืีอครบกำหนดเวลาแล้วนักเรียนไม่สามารถส่งชิ้นงานได้

3. ในภาคเรียนนี้จะให้นักเรียนส่งชิ้นงานได้ 3 ชิ้นงาน ( 1 เดือน / 1  ชิ้นงาน )