เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 30202 ปี 2-2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ข้อควรปฏิบัติ

1. ใช้สำหรับสั่งงาน ส่งงาน เฉพาะห้อง  ม.4/1  ปีการศึกษา 2/2555 เท่านั้น 

2. นักเรียนควรตรวจสอบดูข้อกำหนด ระยะเวลาของการส่งงานให้ดี เมืีอครบกำหนดเวลาแล้วนักเรียนไม่สามารถส่งชิ้นงานได้

3. ในภาคเรียนนี้จะให้นักเรียนส่งชิ้นงานได้ 3 ชิ้นงาน ( 1 เดือน / 1  ชิ้นงาน )