homeม.4/3 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 30202 ปี 2-2555
personperson_add
ม.4/3 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 30202 ปี 2-2555

ผู้สอน
นาย จำเนียร มินทะขัด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/3 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 30202 ปี 2-2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5796

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อควรปฏิบัติ

1. ใช้สำหรับสั่งงาน ส่งงาน เฉพาะห้อง  ม.4/3  ปีการศึกษา 2/2555 เท่านั้น 

2. นักเรียนควรตรวจสอบดูข้อกำหนด ระยะเวลาของการส่งงานให้ดี เมืีอครบกำหนดเวลาแล้วนักเรียนไม่สามารถส่งชิ้นงานได้

3. ในภาคเรียนนี้จะให้นักเรียนส่งชิ้นงานได้ 3 ชิ้นงาน ( 1 เดือน / 1  ชิ้นงาน )


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)