Business English Usage1


ผู้สอน
ผศ. โสภณ เปียสนิท
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Business English Usage1

รหัสวิชา
58

สถานศึกษา
Rajamangala University of Technology Rattankosin WKK Campus

คำอธิบายวิชา

 

ลักษณะรายวิชา

 

1. รหัสและชื่อวิชา             05-820-101 การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 (Business English Usage 1)

2.  สภาพรายวิชา                วิชาชีพบังคับ

3. ระดับรายวิชา                  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่...1

4. พื้นฐาน                            …………………..

5. เวลาศึกษา                        45 คาบเรียนตลอด 17 สัปดาห์ ทฤษฏี 45 คาบ ปฏิบัติ  0  คาบต่อสัปดาห์ และ

                                               นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

6. จำนวนหน่วยกิต             3 หน่วยกิต

7. จุดมุ่งหมายรายวิชา        1. .............................................

                                                ……………………………..

 

8. คำอธิบายรายวิชา            ศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาคำศัพท์

                                               ทางธุรกิจเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาพูด และภาษาเขียน

                                               รวมทั้งคำศัพท์ และสำนวนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้

                                               อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา          ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง

                                                2.1 มีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

                                                2.2 คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวม

3. เกณฑ์ค่าระดับคะแนน  1. พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2 ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับ

ค่าระดับคะแนน F

 

2. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

คะแนนร้อยละ  80         ขึ้นไป ได้  A

คะแนนร้อยละ  75-79     ………... B+     

คะแนนร้อยละ  70-74     ………... B

คะแนนร้อยละ  65-69     ………... C+

                คะแนนร้อยละ  60-64     ………... C

คะแนนร้อยละ  55-59     ………... D+

คะแนนร้อยละ  50-54     ………... D

คะแนนร้อยละ   0 -49     ………...  F

 

การประเมิน

กลางภาค 30 

ปลายภาค 30

ภาคผลงานเชิงปฏิบัติ 40


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books