อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/2 (1/2564)


ผู้สอน
นาย พีรพล พราหมเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/2 (1/2564)

Class ID
58021

หมายเลขประจำวิชา
3084100101

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยายที่ซับซ้อน วิเคราะห์ข้อความอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าสนใจในสังคม อธิบาย/อภิปรายเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน ค้นคว้า/สืบค้น ความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สรุป เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในการประกอบอาชีพ ใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ได้อย่างถูกต้อง ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา วิเคราะห์ข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้หลักภาษาสื่อสารกับบุคคลทั่วไป มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)