home55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [ศุกร์เช้า 5803]
personperson_add
55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [ศุกร์เช้า 5803]

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [ศุกร์เช้า 5803]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5803

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [เรียนวันศุกร์ 8.30-12.05 ห้อง 5/405]


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)