55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [ศุกร์เช้า 5803]

คำอธิบายชั้นเรียน

55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [เรียนวันศุกร์ 8.30-12.05 ห้อง 5/405]