การแต่งคำประพันธ์ 1 402


ผู้สอน
นางสาว พัชรา ศรีอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การแต่งคำประพันธ์ 1 402

Class ID
58045

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา
   ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประวัติความเป็นมา ประเภทและวิวัฒนาการของร้องกรองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นทางการประพันธ์ แผนผังและลักษณะบังคับของร้อยกรอง ความงามของร้อยกรอง และฝึกเขียนร้อยกรองเบื้องต้น
 	ฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์และร่าย โดยคำนึงถึงลักษณะบังคับ ความงาม ความไพเราะของถ้อยคำ การแสดงออกทางอารมณ์ เนื้อหามีคุณค่าทางความคิด โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสังเกต กระบวนการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการเขียนเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 	มีความซับซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย ภูมิปัญญาทางภาษา เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาการแต่งร้อยกรองให้คงอยู่สืบไป

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)