ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

(กำลังอยู่ช่วงการปรับปรุง)

ภาษาจีนเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาจีน ฯ

 

ขอให้นศ.เอกท่องเที่ยว สวนสุนันทา รหัส 54 เข้ามาขออนุมัติเข้าชั้นเรียนตรงนี้ก่อนนะคะsmiley