เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการซักประวัติและตรวจสัตว์ป่วย สาเหตุและการวินิจฉัยโรค    การรักษาสัตว์ทางอายุรกรรมเบื้องต้น การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ