หลักอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการซักประวัติและตรวจสัตว์ป่วย สาเหตุและการวินิจฉัยโรค    การรักษาสัตว์ทางอายุรกรรมเบื้องต้น การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ