1541204 หลักการเขียน

คำอธิบายชั้นเรียน

1541204  หลักการเขียน

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียน  การเขียนคำตามอักขรวิธี  รูปแบบและกลวิธีการเขียนเพื่อสื่อสารความคิดได้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์   ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน