เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1541204 หลักการเขียน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1541204  หลักการเขียน

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียน  การเขียนคำตามอักขรวิธี  รูปแบบและกลวิธีการเขียนเพื่อสื่อสารความคิดได้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์   ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน