เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 04

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ