อบรม Class Start คณะครู กศน.อำเภอวารินำชราบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล และคณะบุคลากร ประจำ กศน.อำเภอวารินชำราบ ให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ Class Start และสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ