เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อบรม Class Start คณะครู กศน.อำเภอวารินำชราบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล และคณะบุคลากร ประจำ กศน.อำเภอวารินชำราบ ให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ Class Start และสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ