ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (2564)


ผู้สอน
นาง จาริณีย์ ชูแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (2564)

รหัสวิชา
58335

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ค30205 รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 2.0 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความหมายของลำดับรูปแบบการกำหนดลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต ลิมิตของลำดับ สัญลักษณ์แทนการบวกการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิตอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเรขาคณิตอนุกรมอนันต์รูปแบบอื่น ๆการหาผลบวกของอนุกรมโดยใช้ผลบวกย่อยของอนุกรมการนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าเงินการนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ารายงวด ความหมายของลิมิตทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่จุดความต่อเนื่องของฟังก์ชันบนช่วงความชันของเส้นโค้งอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และต่ำสุดสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดสัมบูรณ์และต่ำสุดสัมบูรณ์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด ปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการใช้สูตรพื้นฐานการประยุกต์ของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างแกนกับเส้นโค้ง และการหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างเส้นโค้ง

  โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

  เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ผลการเรียนรู้

 1. ระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก

 2. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

 3. หาผลบวกอนุกรมอนันต์

 4. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้

 5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้

 6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา

 7. หาปริพันธ์ ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)