6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม

คำอธิบายชั้นเรียน

 

    องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนา โปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึ่มแบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion