เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

    องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนา โปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึ่มแบบ Sequential decision, Repeatition, Modular, Recursion