ระบบการสื่อสารข้อมูล 52123073

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลเป็นกิจกรรมการสร้างก้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล ของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/55