homeการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (DREAM)
personperson_add
การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (DREAM)

ผู้สอน
นาย พงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (DREAM)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5841

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

                ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายวิชา  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia DreamweaverMX การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วนๆ การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้ การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่างๆ ลงในเว็บเพจ การจัดการเว็บไซต์ เช่น การขอพื้นที่เพื่อรองรับเว็บไซต์ของเรา การขอขอใช้บริการเสริมต่างๆ การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต เพื่อการตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม                ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายวิชา  การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia DreamweaverMX การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วนๆ การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้ การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่างๆ ลงในเว็บเพจ การจัดการเว็บไซต์ เช่น การขอพื้นที่เพื่อรองรับเว็บไซต์ของเรา การขอขอใช้บริการเสริมต่างๆ การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต เพื่อการตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม

 

ผลการเรียนรู้

๑.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม DreamweaverMX

๒.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ การจัดการเว็บไซต์ และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๓.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งข้อความ และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๔.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๕.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตาราง และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๖.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจุดเชื่อมโยง และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๗.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเฟรม และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๘.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบบฟอร์ม และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๙.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเลเยอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๑๐.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเทมเพรต และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๑๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มัลติมีเดียในเว็บเพจ และสามารถนำไปประยุกต์ได้

๑๒.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ และสามารถนำไปประยุกต์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)