เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ 2) 203


ผู้สอน
นาง สุภาวดี บัวจันทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ 2) 203

รหัสวิชา
58427

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว22102

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา
  ศึกษาองค์ประกอบของหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น และออกแบบอัลกอรึทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาหรือการทำงานที่พบในชีวิตจริงการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การประเมินผล การนำเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการอินเตอร์เน็ตที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานอย่างปลอดภัยเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น
  โดยใช้การศึกษาหาความรู้จาก การสำรวจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)