homeการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
person
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

ผู้สอน
นาย เขมปริต ขุนราชเสนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5843

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

         ลักษณะและประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน  วิเคราะห์ข้อดีข้อจำกัดของโปรแกรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อการเรียนการสอนต่างๆ ศึกษาการประยุกต์แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ เป็นตัวนำทางการออกแบบลักษณะเฉพาะและการปฏิสัมพันธ์  การควบคุมผู้เรียน  การสร้างองค์ความรู้  ลักษณะการอินเตอร์เฟสที่เหมาะสมและส่วนประกอบทางโครงสร้างและกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น  เน้นการออกแบบสื่อ  การทำสตอรีบอร์ด การพัฒนาด้วยโปรแกรม ภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บเพ็จมาสร้างสื่อฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)