homeการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
personperson_add
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

ผู้สอน
นาย เขมปริต ขุนราชเสนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5843

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

         ลักษณะและประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน  วิเคราะห์ข้อดีข้อจำกัดของโปรแกรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อการเรียนการสอนต่างๆ ศึกษาการประยุกต์แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ เป็นตัวนำทางการออกแบบลักษณะเฉพาะและการปฏิสัมพันธ์  การควบคุมผู้เรียน  การสร้างองค์ความรู้  ลักษณะการอินเตอร์เฟสที่เหมาะสมและส่วนประกอบทางโครงสร้างและกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น  เน้นการออกแบบสื่อ  การทำสตอรีบอร์ด การพัฒนาด้วยโปรแกรม ภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บเพ็จมาสร้างสื่อฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)