เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

         ลักษณะและประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน  วิเคราะห์ข้อดีข้อจำกัดของโปรแกรมสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อการเรียนการสอนต่างๆ ศึกษาการประยุกต์แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ เป็นตัวนำทางการออกแบบลักษณะเฉพาะและการปฏิสัมพันธ์  การควบคุมผู้เรียน  การสร้างองค์ความรู้  ลักษณะการอินเตอร์เฟสที่เหมาะสมและส่วนประกอบทางโครงสร้างและกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น  เน้นการออกแบบสื่อ  การทำสตอรีบอร์ด การพัฒนาด้วยโปรแกรม ภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บเพ็จมาสร้างสื่อฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน