ท31101 ภาษาไทย 1 ห้อง 401 1/2564


ผู้สอน
นางสาว สารภี สอนปลอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท31101 ภาษาไทย 1 ห้อง 401 1/2564

Class ID
58475

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ตีความ แปลความ วรรณกรรมพื้นบ้าน วรรณคดีอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีวรรณกรรมในด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคม ด้านเนื้อหา การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านมาพัฒนาตน โดยยึดหลักมารยาทในการอ่าน เขียนบันทึก เขียนแสดงทรรศนะ เขียนโน้มน้าว โดยใช้โวหารบรรยาย พรรณนา อธิบาย ผลิตงานเขียนของตนเองและประเมินงานเขียนของผู้อื่นอย่างมีมารยาทในการเขียน พูดในโอกาสต่าง ๆ สรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล ประเมินเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังและลักษณะของภาษา ระดับของภาษา ใช้ภาษาเหมาะสมแก่กาลเทศะ แต่งบทร้อยกรองถูกต้องตามฉันทลักษณ์ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน ทั้งสามารถท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน โดยใช้ทักษะกระบวนการการอ่าน การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การพยากรณ์ การค้นหาคำตอบ การเขียน การฟังและดู การพูดและการสังเคราะห์ทางภาษา สามารถนำเสนอสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ถูกต้องตามสถานการณ์ บุคคล และกาลเทศะ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักความเป็นไทย ใช้ภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รักการอ่านการเขียน ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)