ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) (ม.5/2)


ผู้สอน
นางสาว วันดี คงทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) (ม.5/2)

Class ID
58512

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา
    ศึกษาวิเคราะห์ การเคลื่อนที่แนวตรง ตำแหน่ง ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่งแรงและการเคลื่อนที่ แรงและความเร่ง การหาแรงลัพธ์ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ      การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบสั่น แรงโน้มถ่วงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลกแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดระหว่างมวล การเคลื่อนที่ของดาวเทียมและดวงจันทร์รอบโลก การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเรื่องแรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน แรงแม่เหล็กที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า แรงแม่เหล็กที่กระทำกับลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน หลักการทำงานของมอเตอร์ การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเรื่องการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า แรงอ่อนและแรงเข้ม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ อภิปรายและทดลอง

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความ สามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)