ว20233 สิ่งแวดล้อมศึกษา 1 (ม.3/4)


ผู้สอน
นางสาว วันดี คงทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว20233 สิ่งแวดล้อมศึกษา 1 (ม.3/4)

Class ID
58515

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมายของขยะ การจำแนกประเภทขยะ ประโยชน์และโทษของขยะที่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (การรีไซเคิล) วิธีการกำจัดขยะโดย ยึดหลัก 3 R การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ สื่อการเรียนการสอนจากวัสดุรีไซเคิล การทำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์และ ปุ๋ยหมักจากใบไม้ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยการทดลอง การปฎิบัติจริง การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้น ข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดตัดสินใจ และสามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)