วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3Q_2/55

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการชั้นปีที่ 3 รอบสมทบ