วัสดุอุตสาหกรรมฯ TM1/1_2/55

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะสาขาช่างเครื่องกลชั้นปีที่ 1 ห้อง 1