วัสดุอุตสาหกรรมฯ TM1/1_2/55

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะสาขาช่างเครื่องกลชั้นปีที่ 1 ห้อง 1