วัสดุอุตสาหกรรมฯ TM1/2_2/55

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาช่างเครื่องกลชั้นปีที่ 1 ห้อง 2