งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ TIE3N_2/55

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการชั้นปีที่ 3