งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ TIE3N_2/55

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการชั้นปีที่ 3