งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ TIE3N_2/55

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการชั้นปีที่ 3