ผู้สอน
นาย ณัฐ กันภัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายงานกลุ่มที่ 8 บทที่ 10 การนำนโยบายไปปฏิบัติ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5871

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ 10 การนำนโยบายไปปฏิบัติ