เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริการ Sec 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร  รวมไปถึงด้านฮาร์ดแวร์  สื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร  ระบบเครือข่ายสื่อสารและศูนย์กลางของระบบเครือข่าย  การเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์พื้นฐานของระบบเครือข่าย  ระบบเครือข่ายระยะใกล้และการติดตั้ง  พื้นฐานการออกแบบระบบเครือข่าย  ระบบจัดการเครือข่าย  และเทคโนโลยีสื่อกลางการสื่อสาร

          A study of basic communication concept and hardware, communication mediums, communication networks and central office, microcomputer connectivity, network basics, Local Area Network (LAN), LAN installation, network design fundamentals, network management system, and media technology and networks.