เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์ประกอบของวิชวลเบสิก การทำงานกับโค้ดและฟอร์ม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้วัตถุควบคุมการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิก การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การใช้งานวัตถุควบคุมต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมกับเหตุการณ์ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร การตัดสินใจ การทำซ้ำ การสร้างเมนู การดีบักโปรแกรม การจัดการความผิดพลาด การใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบหลายเอกสาร