homeการเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 02
person
การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 02

ผู้สอน
นาย ชาญชัย นามพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 02

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5876

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

องค์ประกอบของวิชวลเบสิก การทำงานกับโค้ดและฟอร์ม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้วัตถุควบคุมการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิก การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การใช้งานวัตถุควบคุมต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมกับเหตุการณ์ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร การตัดสินใจ การทำซ้ำ การสร้างเมนู การดีบักโปรแกรม การจัดการความผิดพลาด การใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบหลายเอกสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)