การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 02

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบของวิชวลเบสิก การทำงานกับโค้ดและฟอร์ม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้วัตถุควบคุมการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิก การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การใช้งานวัตถุควบคุมต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมกับเหตุการณ์ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร การตัดสินใจ การทำซ้ำ การสร้างเมนู การดีบักโปรแกรม การจัดการความผิดพลาด การใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบหลายเอกสาร