homeการเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 02
personperson_add
การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 02

ผู้สอน
นาย ชาญชัย นามพล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 02

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5876

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบของวิชวลเบสิก การทำงานกับโค้ดและฟอร์ม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้วัตถุควบคุมการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิก การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การใช้งานวัตถุควบคุมต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมกับเหตุการณ์ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร การตัดสินใจ การทำซ้ำ การสร้างเมนู การดีบักโปรแกรม การจัดการความผิดพลาด การใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบหลายเอกสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)