homeการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Sec 01
personperson_add
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Sec 01

ผู้สอน
นาย ชาญชัย นามพล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Sec 01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5877

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ คำสั่งเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับ การแสดงผลบนเว็บ การกำหนดค่าให้กับข้อมูล การทำงานวนรอบ การกำหนดเงื่อนไข การใช้  อาร์เรย์ 1 มิติและหลายมิติ การใช้ฟังก์ชัน  การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหา การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล การเชื่อมโยงหลายตาราง โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาบนเว็บ เช่น ภาษาพีเอชพี เอเอสพี เพริล์  จาวา  หรือโปรแกรมอื่น ๆ  ร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)