เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Sec 02

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ คำสั่งเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับ การแสดงผลบนเว็บ การกำหนดค่าให้กับข้อมูล การทำงานวนรอบ การกำหนดเงื่อนไข การใช้  อาร์เรย์ 1 มิติและหลายมิติ การใช้ฟังก์ชัน  การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหา การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล การเชื่อมโยงหลายตาราง โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาบนเว็บ เช่น ภาษาพีเอชพี เอเอสพี เพริล์  จาวา  หรือโปรแกรมอื่น ๆ  ร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล