homeการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Sec 02
person
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Sec 02

ผู้สอน
นาย ชาญชัย นามพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Sec 02

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5878

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ คำสั่งเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับ การแสดงผลบนเว็บ การกำหนดค่าให้กับข้อมูล การทำงานวนรอบ การกำหนดเงื่อนไข การใช้  อาร์เรย์ 1 มิติและหลายมิติ การใช้ฟังก์ชัน  การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหา การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล การเชื่อมโยงหลายตาราง โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาบนเว็บ เช่น ภาษาพีเอชพี เอเอสพี เพริล์  จาวา  หรือโปรแกรมอื่น ๆ  ร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)