มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง