เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

รายละเอียดรายวิชา : วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจ โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหาร หรือนำความรู้และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้