ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 1/2564 ( ม.1/11 ครูกิตติยา)


ผู้สอน
RATTIKORN SIRIKARN
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 1/2564 ( ม.1/11 ครูกิตติยา)

รหัสวิชา
58839

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาภาษาไทย ( ท 21101 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1

ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การดู การพูด การเขียน และการประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมโดยการศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่านจับใจความเรื่องเล่าจากประสบการณ์ นิทาน วรรณคดีในบทเรียน อ่านตีความเอกสารทางวิชาการที่มีคำศัพท์เฉพาะวงวิชาการที่ต้องทำความเข้าใจความหมาย อ่านตีความตามคู่มือ มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน ย่อความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนแสดงความคิดเห็นจากบทความ ข่าว และเหตุการณ์ประจำวันและประเมินความน่าเชื่อถือจากสื่อ วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องนิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง และกาพย์พระไชยสุริยา ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการฟัง การดู การพูด กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารสร้างสรรค์ความรู้และความคิดเพื่อนำไปตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารญาณ แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีนิสัยมุ่งมั่นในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย รักชื่นชมความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดต่อไป ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/1 ม1/2 ม.1/5 ม.1/9 ท 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9
ท 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5

รวม 18 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)