ท15101 -ภาษาไทย ป.5/1 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
เพ็ญศรี ช่วยมณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท15101 -ภาษาไทย ป.5/1 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
58847

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ท 15101 ภาษาไทย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 160 ชั่วโมง

 1. อ่านออกเสียง บอกความหมายของบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง คำควบกล้ำ อักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอน ข้อความที่เป็นการบรรยาย การพรรณนา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ การอ่านจับใจความจากวรรณคดี บทความ บทโฆษณา งานเขียน ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน การอ่านข่าวและเหตุการณ์สำคัญในจังหวัดสตูล งานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม การใช้พจนานุกรม วัสดุอุปกรณ์ การอ่านฉลากยา คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ข่าวสารทางราชการ หนังสือตามความสนใจ อย่างมีมารยาทในการอ่าน

 2. ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียน คำขวัญ คำอวยพร คำแนะนำ คำอธิบาย แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด การเขียนแผนภาพโครงเรื่องนิทานพื้นบ้านจังหวัดสตูล การเขียนย่อความจาก นิทาน ความเรียง เรื่องตามจินตนาการ การเขียนย่อความ ประกาศ จดหมาย จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น การกรอกแบบรายการ ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน ธนาณัติ แบบฝากส่งพัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ อย่างมีมารยาทในการเขียน

 3. จับใจความจากการพูดแสดงความรู้ ความคิดจากเรื่องเล่า บทความ ข่าวเหตุการณ์ประจำวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน การพูดรายงานตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ เหตุการณ์ การพูดรายงานข้อมูลประเทศในกลุ่มอาเซียน การเล่าประวัติสถานที่สำคัญในจังหวัดสตูล อย่างมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 4. ศึกษาชนิดและหน้าที่ของคำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน ประโยค ส่วนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ศึกษาคำในภาษาถิ่นจังหวัดสตูล คำราชาศัพท์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ กาพย์ยานี 11 คำพังเพยและ สุภาษิต

 5. สรุปเรื่องจากวรรณคดี และวรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน ศึกษานิทานพื้นบ้านในจังหวัดสตูล นิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้าน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน การท่องจำบทอาขยาน บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 6. ใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติใน การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช้ ภาษาไทยเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีมารยาทที่ดี กระตือรือร้น รักการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด ภูมิใจ รักภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย ซึ่งส่งผลให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสงบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9

     	 ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
    	ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7              
     	ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
  

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)