เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/5

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คือ ภาษา C