มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง