homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3/2
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3/2

ผู้สอน
นาง Denduan prawitwong
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5892

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง 23102     ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน  1.0   หน่วยกิต       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  2

 

                   อธิบายหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ  หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำ เสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงาน

                   โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  การคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี  การแก้ปัญหา  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ใช้คอมพิวเตอร์และกระบวนการกลุ่มในการจัดทำโครงงาน การนำเสนอผลงาน

                   เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน  นำเสนอผลงานและเขียนโปรแกรมอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ  เห็นคุณค่าของ
การประกอบอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 

รหัสตัวชี้วัด

                   ง 3.1    ม.3/1,    ม.3/2,   ม.3/3,  ม.3/4   

 

รวม   4   ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)